Skip to main content

Vi tager vores vedtægter i GOG’s Venner meget seriøst. Du kan nedenfor læse dem alle.

Nedenfor vil du finde en oversigt over vedtægter der er besluttet af bestyrelsen i GOG’s Venner. Nederst på siden vil du også kunne finde information om, hvornår diss vedtægter er blevet revideret. Har du spørgsmål til GOG’s Venners vedtægter, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen for uddybelse.

§1 Formålsparagraf, økonomisk og menneskeligt at støtte alt fritidsarbejde i

GOG Håndbolds Børne- og ungdomsafdeling, hjemmehørende i GOG Arena.

§2 Foreningen afløser og overtager forskellige arrangementer af GOG Håndbold.
§3 Som medlem kan optages enhver, der vil støtte foreningens formål og som betaler det af den årlige generalforsamlings fastsatte og til enhver tid gældende kontingent.
§4 Den årlige generalforsamling afholdes i januar og indvarsles senest 8 dage før på GOG Håndbolds hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før.
§5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf der højst må sidde 2 fra GOG Håndbold1
bestyrelse. Bestyrelsen vælger selv sin  formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan dog godt vælges uden for bestyrelsen. 4 medlemmer vælges det ene år og 3 medlemmer det næste år, alle vælges for 2 år af gangen.
§6 Der vælges to suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer. Disse er på valg med en hvert år. Bestyrelsen kan oprette udvalg til særlige opgaver. Disse skal fortrinsvis vælges blandt foreningens medlemmer.
§7 På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år, og kassereren aflægger det revideret regnskab.
§8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Kun generalforsamlingen kan ændre lovene og hertil kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
§9 Bestyrelsen er altid ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan skriftlig indvarsle til ekstraordinær generalforsamling.
§10 Foreningens økonomiske midler kan søges af GOG Håndbold’s Børne- og ungdomsafdeling, og bevilges hvor det skønnes påkrævet, dog bør der altid være en kassebeholdning på ca. 25.000,00 kr. i foreningen.
§11 Alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har betalt deres årlige kontingent, har stemmeret og taleret på generalforsamlingen, dog skal man være fyldt 18 år for at være valgbar til bestyrelsen.
§12 Medlemsretten kan fortabes, hvis foreningens formålsparagraf  modarbejdes, dog skal afgørelsen forelægges generalforsamlingen til endelig afgørelse.
§13 Foreningen kan ikke ophæves, så længe 1/3 af medlemmerne ønsker den bevaret.
§14 Dersom foreningen ophæves, tilfalder alle dens midler GOG Håndbold.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Gudmehallerne / GOG Arena

  • Den 9. april 1980
  • Den 28. april 1982
  • Den 24. januar 1985
  • Den 17. januar 1991
  • Den 19. januar 2000
  • Den 18. januar 2007
  • Den 29. januar 2015